ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
1.1 De trimsalon: Trimsalon Dog's Life, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd in het handelsregister. KvK-Nummer: 91157145.
1.2 De opdrachtgever: Degene met wie Trimsalon Dog´s life een overeenkomst is aangegaan. 
1.3 De overeenkomst: Iedere tussen Trimsalon Dog's Life en de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, tot stand gekomen overeenkomst of levering van diensten, waarmee de trimsalon zich verbindt tot het trimmen van de hond van de opdrachtgever.
1.4 De hond: Het dier waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten. 

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Trimsalon Dog´s Life.
2.2 Trimsalon Dog´s Life en de opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. 
2.3 Trimsalon Dog´s Life en de opdrachtgever sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van andere(n) uitdrukkelijk uit. 
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 3: Aanvaarding en uitvoering overeenkomst 
3.1  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de Trimsalon Dog's Life. 
3.2 Trimsalon Dog's Life is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. 
3.3 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan Trimsalon Dog's Life de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn en/of onderbouwing. 
3.4 De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. 
3.5 De trimsalon voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. 
3.6 De Trimsalon Dog's Life geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. 
3.7 De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht door Trimsalon Dog's Life zijn indicatief. 
3.8 Opdrachtgever dient op tijd te komen, in verband met de voor de hond gereserveerde tijd. Overeenkomsten welke niet, of niet geheel, kunnen worden uitgevoerd omdat opdrachtgever te laat is verschenen, kunnen geen wanprestatie zijdens de trimsalon opleveren. 

3.9 Trimsalon Dog's Life kan bij te laat verschijnen van opdrachtgever, zonder instemming van opdrachtgever, er voor kiezen de overeenkomst op te schorten tot een nader te bepalen dag en tijdstip of over te gaan op artikel 7.3 of 7.4 van de voorwaarden.
3.10 In het geval dat de hond tijdens de uitvoering van de overeenkomst directe (medische) hulp nodig heeft is Trimsalon Dog's Life bevoegd een dierenarts in te schakelen. Alle door de trimsalon, in het kader te maken kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 4: De te verstrekken informatie en meerwerk / wijzigingen 
4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Trimsalon Dog's Life aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in ieder geval uiterlijk bij het afleveren van de hond, aan Trimsalon Dog's Life wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Trimsalon Dog's Life zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van de hond naar het oordeel van Trimsalon Dog's Life zulks vorderen, is Trimsalon Dog's Life gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever. 
4.3 In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De Trimsalon Dog's Life zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 
4.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de Trimsalon Dog's Life de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs behoren te ontdekken. Trimsalon Dog's Life zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen. 
4.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Trimsalon Dog's Life een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
4.6 Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.


Artikel 5: Klitten
5.1 Indien een standaard vachtbehandeling niet mogelijk is in verband met extreme klit en/of viltvorming staat het Trimsalon Dog's Life vrij om de vacht van de hond kort te scheren.
5.2 Voorafgaand aan het kortscheren zal Trimsalon Dog's Life Opdrachtgever op de hoogte stellen en Opdrachtgever de mogelijkheid geven de afspraak te annuleren. Artikel 7.4 is dan van toepassing. 
5.3 Trimsalon Dog's Life is niet verantwoordelijk voor het oplopen van verwondingen of (huid)irritaties door het verwijderen van klitten of kortscheren van de hond. Hieronder valt ook het krabben of het met de oren schudden na de behandeling. 
5.4 Trimsalon Dog's Life is niet verantwoordelijk voor eventuele dierenartskosten voortvloeiend uit de behandeling gericht op extreme klitten en/of vervilting van de hond. 
5.5 Extra werk, voortkomend uit de extreme klitten en/of vervilting van de hond, zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever. 
5.6 Opdrachtgever gaat akkoord met een resultaat dat mogelijk anders is zoals Opdrachtgever verwacht of gewend is. 
5.7. Opdrachtgever is bekend met de risico's van het kortscheren van de vacht 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
6.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon Dog's Life of derden veroorzaakt door de hond. Schade veroorzaakt door de hond wordt op Opdrachtgever verhaald. 
6.2 Om veiligheid voor anderen te kunnen waarborgen dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de betreffende hond(en) door de wet vereiste inentingen hebben gehad. Lees: Cocktail-en kennelhoest enting. Trimsalon Dog's Life mag ten allen tijde het bewijs hiervan opvragen. Daarnaast moet de adequaat hond(en) zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken. 
6.3 Trimsalon Dog's Life is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreeks gevolg is van een aan de trimsalon toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
6.4 Indien de hond als direct gevolg van de behandeling door de Trimsalon Dog's Life komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de Trimsalon Dog's Life beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende dier.
6.5. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.
6.6. De aansprakelijkheid van de Trimsalon Dog's Life is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat door de trimsalon daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert. 
6.7 Mocht de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeren, dan is de aansprakelijkheid van Trimsalon Dog's Life in totaliteit beperkt tot het factuurbedrag dat Trimsalon Dog's Life voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. 
6.8 De limiteringen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Trimsalon Dog's Life. 
6.9 Trimsalon Dog's Life is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en / of gevolgschade is Trimsalon Dog's Life nimmer aansprakelijk. 
6.10 Elke aan Trimsalon Dog's Life gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:67 BW is uitgesloten. 
6.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Trimsalon Dog's Life schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen. 
6.12 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden
7.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel. 
7.2 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk ingediend te worden. 
7.3 Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 24u vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt. 
7.4 De opdrachtgever is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt. 
7.5 Indien opdrachtgever, zonder mededeling aan de trimsalon, niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip zal de trimsalon de volledige overeengekomen prijs in rekening brengen. 
7.6 Artikel 7.4 en 7.5 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de Opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

7.7 Artikel 7.4 en 7.5 gelden niet, wanneer het betreffende dier is overleden.  

Artikel 8: Klachten
8.1 De Opdrachtgever is op het moment van afhalen van de hond gehouden te onderzoeken of Trimsalon Dog's Life de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de trimsalon. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de Opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na het afhalen van de hond, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Trimsalon Dog's Life. 
8.2 Indien een klacht van de Opdrachtgever door Trimsalon Dog's Life gegrond wordt bevonden, zal Timsalon Dog's Life zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de hond binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van de trimsalon ter zijner beschikking te stellen op een tussen Trimsalon Dog's Life en de Opdrachtgever nader te bepalen tijdstip. 
8.3 Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is Trimsalon Dog's Life ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de Opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs of een deel daarvan. 
8.4 Indien de Opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de trimsalon, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.  

Artikel 9: Opschorting en ontbinding 
9.1 Trimsalon Dog's Life is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Trimsalon Dog's Life ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
9.2 Voorts is Trimsalon Dog's Life gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is bijvoorbeeld sprake indien:
A: De hond agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de trimsalon, de uitvoering van de overeenkomst voor hem bezwaarlijk / onmogelijk maakt.
B: De hond anderszins onhandelbaar is
C: De hond een (besmettelijke) ziekte blijkt te hebben, waardoor de trimsalon of andere aanwezige honden gevaar lopen. 
9.3 Alle vóór de opschorting en / of ontbinding van de overeenkomst door Trimsalon Dog's Life gemaakte kosten en / of daardoor geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
9.4 De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Trimsalon Dog's Life op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
9.5 Indien Trimsalon Dog's Life de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar. 

Artikel 10: Prijzen en betalingscondities 
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Trimsalon Dog's Life vermelde prijzen richtprijzen. Trimsalon Dog's Life is, zonder daartoe in overleg te treden met de Opdrachtgever, gerechtigd de door de Opdrachtgever te betalen prijs, deze richtprijs te overschrijden en aan de Opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en / of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardig is. 
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling of via een betaalverzoek via Whatsapp verschuldigd, op het moment dat de hond bij Trimsalon Dog's Life wordt opgehaald. 
10.3 Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door Trimsalon Dog's Life voorgeschreven wijze. 
10.4 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. 
10.5 Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. 

Artikel 11: Retentierecht 
11.1 Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is Trimsalon Dog's Life gerechtigd de hond onder zich te houden totdat de Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is Trimsalon Dog's Life gedurende het verzuim van Opdrachtgever gerechtigd de hond onder te brengen in een opvang. Alle door Trimsalon Dog's Life redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het dier, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
12.1 Op de tussen Trimsalon Dog's Life en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Trimsalon Dog's Life en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.